Yen

38 tekstów – auto­rem jest Yen.

No­we życie we mnie tchnięto - nie nikt in­ny, a ja sama. 

myśl • 28 kwietnia 2015, 18:24

Naj­lep­szy przy­jaciel to ta­ki, który do­ras­ta i starze­je się ra­zem z tobą. Wte­dy właśnie ma­cie o czym rozmawiać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 lipca 2013, 21:57

Og­romny sza­cunek wzbudził we mnie nie ty­tułem, a człowieczeństwem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 stycznia 2013, 22:46

Kiedy zos­taję sa­ma, wte­dy czuję, że ra­zem z nim od­jechała całkiem spo­ra część moich myśli. Naj­wy­raźniej także i ludzi można os­woić i sca­lić ze sobą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 stycznia 2013, 16:10

Łzy chłodzą gorącą głowę i przeg­rza­ne ser­ce. Poz­wa­lają ko­lej­ny raz włożyć codzienną maskę na twarz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 stycznia 2013, 17:09

Raz przes­koczyć, dwa ra­zy upaść, ale zaw­sze pat­rząc przed siebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 stycznia 2013, 20:36

To, że za­pom­niałam, nie znaczy, że wy­baczyłam. To, że za­pom­niałam, nie znaczy, że nie wspominam. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 stycznia 2013, 20:43

Nie pa­miętając o twoich urodzi­nach, ig­no­rując wyw­ra­canie ocza­mi, bu­duję no­we fun­da­men­ty na sta­rych, zwietrzałych. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 grudnia 2012, 21:54

Boże Na­rodze­nie jest co ro­ku ta­kie sa­mo, tyl­ko Świętych Mi­kołajów co­raz mniej. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 grudnia 2012, 16:38

Biało na uli­cach, a ser­ca na­dal brudne. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 12 grudnia 2012, 22:45

Yen

Yen

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

28 kwietnia 2015, 18:24Yen do­dał no­wy tek­st Nowe życie we mnie [...]